سه در 93!( خفه شده ام)

_ گیج گیج ام. انگار که قسمتی از وجودم را یک وقتی،  یک جایی،  پرت کرده ام دور. و حالا جای آن قسمت پرت شده توی وجودم خالی است.

نمی دانم باید دنبال آن قسمت دورافتاده بگردم یا نه. یا اصلا می توانم؟ 

/ 1 نظر / 12 بازدید
کلنگ همسایه

شاید دادی حدادی پرت کرده. خلاصه رکورد داره آسیاست