سه در 107!(نتیجه جور در آمدن تیر و تخته)

سین.  دختر خوش شانسی بوده. چرا که در اوایل جوانی در کنار مردی قرار گرفته که پر از انرژی و شوخ طبعی است. وقتی می گویم اوایل جوانی یعنی اول فراز و نشیب ها، اول رویارویی با روزگار بی احساس، اول چالش ها و انتخاب ها، اول تصمیم گیری های مهم. حالا شاید مجبور نباشد از خیلی از جزر و مد ها بگذرد. شاید اصلاً مسیرش به این جزر و مد ها بر نخورد. و از خیلی هایش هم شاید راحت بگذرد. درست که بخشی از این نتیجه گیری ها بر پایه شایدها استوار است به دلیل نا مطمئن بودن زندگی . اما باز هم معتقدم دخترک خوش اقبالی بوده که با الف هم پیمان شده. الف می تواند خنده های بسیاری روی لبانش بنشاند. می تواند ساده از خیلی مسائل بگذرد. می تواند ساده از زندگی لذت ببرد. و بلند بخندد. البته باید در مورد الف، مثل خیلی از  افراد شوخ طبع و بذله گو مکثی کرد و سه نقطه برای تعریف کاملش جلوی قلبش گذاشت... 

پ ن: این نکته ی غیر قابل اغماض را هم نباید از قلم انداخت که الف هم بسی شانس آورده که هنوز می تواند دلقک بازی هایش را بیش از گذشته حتی!  ادامه دهد! 

/ 0 نظر / 17 بازدید