زندگی به صرف قلوه سنگ

زندگی را باید گاه، به صرف قلوه سنگ نوش جان کرد
زندگی را باید گاه، با چشم های بسته و قلب باز دید
زندگی را باید، تحمل کرد، صبوری  کرد
زندگی را باید گاه، بلعید و یک آب هم روش
زندگی را باید، با یک جام آینه و شمعدان تقدیم کرد
زندگی را باید، تندتند نفس کشید به کوری چشم حسود
زندگی را باید گاه، خواب کرد و پاورچین پاورچین رفت
زندگی را باید، سرزده رفت!
زندگی را باید، با گوش های کر زبان لال و لب های بسته تجربه کرد
زندگی را باید گاه، در جام اکسیژن سر کشید، به سلامتی روزهای خوش
زندگی را باید، با پروانه رقصید


/ 2 نظر / 14 بازدید
عنایت

سلام ................ دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست خدا که هست....... راه آسمان باز است پر بکش او همیشه آغوشش باز است نگفته تورا می خواند [گل][گل][گل][گل]