سه در 105!

از سرویس که پیاده شدم چشمم به انگشتانم افتاد. انگشت وسطی با بقیه انگشت ها فرق می کرد انگار. بیشتر که توجه کردم دیدم بله فرق کرده. جا خوردم. از دیدن ورم انگشتم جا خورده بودم. می توانستم به حال خودم گریه کنم. اما،عمیق ترین واکنش همان شوک چند دقیقه ای بعد از آن بود. همین. دلم نمی خواست دختر نازک نارنجی باشم پس این را هم در کنار کبودی های روی پاهایم پیش خودم نگه می دارم. 

/ 0 نظر / 31 بازدید