گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.