گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.
» دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ :: سه در 117! (آغازی برای با هم بودن )
» جمعه ۱۳٩٤/٦/٦ :: سه در 112!
» پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/٢٢ :: سه در 111!(نان)
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٩ :: سه در 109!
» جمعه ۱۳٩٤/۳/۸ :: سه در104!(تمامی به نکویی)
» پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۱٧ :: سه در 101!
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۸ :: سه در 99!(پست گران)
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳ :: سه در 95!(خودم باشد برای بعد)
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٩ :: سه در 92!(باید برای تمام روزهای نیامده زندگی کرد.)
» جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٥ :: سه در 85!(حیف که با نوشتن میانه خوبی نداری)
» دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳ :: سه در 81!(گذر از سطرهای زمان)
» دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥ :: سه در 76!(فرشته ی دوست داشتنی)
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱ :: سه در 67!(شیرینی نخودی ها)
» شنبه ۱۳٩۳/٦/۱ :: سه در 62!(آدم های خوش به حال)
» جمعه ۱۳٩۳/٥/۳ :: سه در 58!(تو چه دسته ای محسوب میشم من)
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٤ :: سه در 51!(یک سوم تیر بدمزه)
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۳ :: سه در 44!(اندر احوال خویشتن خویش)
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱ :: سه در 34! (فرصت جوانی)
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٤ :: سه در 24!(بعضی وقت ها..)
» جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: سه در شانزده! (جشنواره گل)
» جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: سه در پانزده! (خالی)
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٥ :: سه در چهارده! (امروز کیه؟)
» شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳ :: سه در سیزده!
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۸ :: سه در دوازده!( نکنید این کارها را)
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ :: سه در یازده!
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۳ :: سه در ده!
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ :: سه در نه!(توقف بی نفع ممنوع)
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: سه در هشت!(اعتراف)
» جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ :: سه در هفت!(مغز خودسر)
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۸ :: سه در شیش!(خط گرفتم)
» جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٤ :: سه در پنج!
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: سه در چهار! (ماجرای دندان شیری)
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: سه در سه! (چهل روز تنهایی)
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ :: سه در دو! ( کمی بی حوصله)
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: سه در یک!
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: تاب تاب عباسی
» دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: افسوس که آدمی فراموش کار است
» شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: کودکی
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٩ :: داستان
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٦ :: اینو می گن راه حل هوشمندانه
» دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤ :: زندگی به صرف قلوه سنگ
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٢ :: دوستی به جای خود
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: روزها رفتنی است فقط خاطره هاست که می ماند
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٧ :: امروز ما
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٢ :: اگر ای دوست...
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/٩ :: وای نه
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸ :: دستی که ناغافل بلند می شود
» یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥ :: بازگشت
» جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱
» شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ب ی س ت و س ه
» دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: باز هم من گمشده
» دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۳ :: مستندات22
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤ :: دنیا
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۸ :: درست یا غلط؟
» جمعه ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: فسقلی و پریسا
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: آسمان ببار
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: سفر بی برگشت
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: هوا و یخ
» شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: قروقاطی
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٧ :: این نیز بگذرد
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: گذر لحظه ها
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: مداد شمعی
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧ :: به خاطر دوستم
» جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩ :: خیال
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤ :: قلب کوچک من
» جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢ :: مامان روزت مبارک
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: باران
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: نمی دانم
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦ :: کجاست؟
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳ :: موجودات عجیب الخلقه
» جمعه ۱۳٩۱/٢/۱ :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱
» جمعه ۱۳٩۱/٢/۱ :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱
» جمعه ۱۳٩۱/٢/۱ :: باتوچه کنم؟